Úřední razítka

   Výroba úředních razítek - razítka se státním znakem, razítko pro soudní znalce a tlumočníky, exekutory, notáře, razítka pro školy, razítko pro revizního technika, razítko advokáta, razítko daňového poradce.

   Pojem úřední razítko je definován v zákoně číslo 352/2001 Sb. o užívání razítek, na nichž je vyznačen malý státní znak. Úřední razítko má být kulaté o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm se státním znakem vyobrazeným uvnitř kruhu, po jehož obvodu je označení oprávněné osoby. Otisk úředního razítka je jednobarevný. Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí být tato razítka očíslovaná.

   Razítko statutárního města, městského obvodu nebo městské části má uprostřed znak přílsušného samosprávného celku a po obvodu razítka název.

   Kulatý tvar je předepsaný pouze pro úřední razítko státního orgánu. Pro razítko obce, kraje nebo městského obvodu samostatné působnosti není kulatý tvar předepsán, ale z tradice je však dodržován. Kulatý tvar otisku mohou používat i firmy, fyzické osoby, geocacheři, zájmové kroužky, nadace - ale nesmí obsahovat státní znak.

   K výrobě razítka je nutné dodat osvědčení o autorizaci, jmenovací dekret, oprávnění k užívání razítka se státním znakem.

   Před výrobou kulatého razítka se státní znakem všechny dodané údaje prověřujeme, mimo jiné na portálu justice.cz, nebo www.katalogznalcu.cz

   Máte-li dotaz, potřebujete informaci, napište na e-mail razitka-praha@seznam.cz.

Ceny uvedené v e-shopu Razítka Praha jsou včetně DPH.

Razítka pro soudní znalce

   Soudní znalci při své činnosti užívají kulaté znalecké razítko se státním znakem o průměru otisku 36 mm, standardně v modré barvě otisku, podobu razítka může vydat správa Krajského soudu, nebo vytvoříme návrh, který soud odshouhlasí. Znalecké razítko obsahuje malý státní znak, jméno, příjmení a titul znalce, akademický titul nebo vědeckou hodnost, jeho obor a odvětví, pro které je zapsán v seznamu soudních znalců.

 

Výroba razítek pro revizní techniky

   Kulaté razítko pro revizního technika má obsahovat jméno a příjmení, číslo platného osvědčení. Dále mohou být uvedeny údaje - adresa, IČO, DIČ (v případě OSVČ), případně další údaje, které považuje revizní technik za důležité - e-mail, telefon, webové stránky. Razítka pro revizní techniky jsou nejčastěji kulatá textová razítka, ale také může revizní technik používat razítko se svým logem.

   K výrobě razítka pro revizního technika je nutné dodat číslo platného osvědčení, evidenčního číslo oprávnění, které vydává Technická inspekce České republiky. Platnost osvědčení je 5 let. Technická inspekce České republiky podává informace o platnosti a rozsahu osvědčení revizního technika - těchto služeb využíváme před zahájením výroby razítka.

 

Výroba razítek pro advokáty

   Vyrábíme kulatá samonamáčecí razítka pro advokáta, razítko obsahuje jeho jméno a příjmení, akademické či jiné tituly, označení advokát a evidenční číslo ČAK, pod kterým je zapsán v seznamu advokátů nebo v seznamu usazených evropských advokátů.

   V případě, že advokát vykonává advokacii jako společník obchodní společnosti, ve sdružení, nebo v zahraniční společnosti, obsahuje razítko též označení této obchodní firmy nebo společnosti.

 

Výroba razítek pro soudní tlumočníky

   Kulatá samonamáčecí razítka pro soudní tlumočníky mají průměr otisku 36 mm standardně v modré barvě, text po obvodu kruhu okolo malého státního znaku. Údaje na otisku razítka - jméno a příjmení soudního tlumočníka, akademický titul, nebo vědecko-pedagogický titul, vědecká hodnost, jazyk, případně jazyky, pro které je uveden v seznamu soudních tlumočníků.

 

Výroba razítek pro notáře

   Kulatá razítka pro notáře musí obsahovat po obvodu kruhu - jméno a příjmení, akademický titul a místo působení. Doprostřed je umístěn malý státní znak a pod ním pořadové číslo. Otisk razítka se zhotovuje standardně ve fialové nebo modré barvě.

 

Výroba razítek pro soudní exekutory

   Razítka s průměrem otisku 36 mm standardně v modré barvě, razítko soudního exekutora obsahuje tyto údaje - jméno, příjmení a titul, označení "soudní exekutor", jeho sídlo, malý státní znak a pod ním pořadové číslo.

 

Úřední razítka pro školy

   Výroba kulatých úředních razítek pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle školského zákona. Samonamáčecí razítka s průměrem otisku 36 mm s malým státním znakem uprostřed kruhu. Po obvodu je umístěn název školského zařízení a jeho sídlo. Při výrobě více razítek se jednotlivá razítka označují pořadovým číslem umístěným pod malým státním znakem.

 

Dřevěná úřední razítka se státním znakem

   Vzhledem k tomu, že výše uvedený zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky stanovuje pouze podobu otisku úředního razítka, nikoliv jeho formu, mohou být pro tyto účely použita i dřevěná razítka. Podmínky používání jsou stejné, otisk razítka má průměr 20 mm, 25 mm nebo 36 mm a musí být jednobarevný.

   Pro otisk dřevěných razítek je nezbytná razítková poduška, do které se razítko namáčí. Podušky jsou dostupné v barvách - černá, modrá, červená, zelená a fialová. Barvu podušky si vyberete podle toho, kdo a pro jaké účely kulaté dřevěné razítko používá. Nesamobarvící dřevěné kulaté razítko se státním znakem pro školy nebo školská zařízení, razítko soudního znalce nebo soudního tlumočníka je modrá poduška. Notář, soudní exekutor, advokát mohou mít modrou nebo fialovou podušku, pro revizního technika slouží červená.

 

Další úřední razítka

   Kromě kulatých razítek se státním znakem používají úřady i obdélníková nebo čtvercová razítka, příkladem může být razítko Finančního úřadu na daňovém přiznaní. Tento příklad také ukazuje, že pro úřady je důležité aktuální datum na otisku razítka, pro tyto účely se nabízí běžná plastová datumová razítka, ve většině případů však kvůli náročnému používání úřady zvolí robustní kovová razítka s datumem.

 

Výměna textové desky

   V případě razítek revizních techniků je změna otisku nutná každých pět, protože po uspěšném přezkoušení je reviznímu technikovi přiděleno nové evidenční číslo. Otisk úředního razítka nebo razítka advokáta se mění nejčastěji vlivem změny adresy nebo jiných údajů.

   Ve všech případech je postup stejný, vyrobí se nový štoček do razítka - textová deska s aktuálními údaji. Stará textová deska se z razítka odstraní a vloží se nová. Zárověň s výměnou textové desky je vhodné do razítka vložit i nový barevný polštářek. Původní polštářek nemusí s novou textovou deskou tisknou přesně a kvalitně.